Tryb załatwiania spraw

Załatwianie spraw w godzinach pracy sekretariatu: poniedziałek - piątek od 7:30 do 14:30 oraz podczas zebrań z rodzicami i konsultacji nauczycielskich.
SPRAWY PROWADZONE PRZEZ SZKOŁĘ:
 1. Obowiązek szkolny:
  • zapisy do szkoły (zapisu dokonuje rodzic lub opiekun prawny w sekretariacie szkoły),
  • ewidencja uczniów,
  • arkusze ocen.
 2. Sprawy administracyjne:
  • zezwolenia i zwolnienia (indywidualny tok nauki, indywidualne nauczanie, zwolnienie z zajęć wychowania fizycznego, zwolnienie z drugiego języka obcego - zgodnie z obowiązującymi przepisami na pisemny wniosek rodziców lub opiekunów prawnych - wydaje dyrektor szkoły),
  • wydawanie legitymacji uczniowskich (wydaje sekretariat),
  • wydawanie zaświadczeń,
  • wydawanie duplikatów,
 3. Postępowanie w sprawach nieletnich:
  • wnioski do Sądu Rodzinnego,
  • skierowania do Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej (wydaje pedagog w porozumieniu z wychowawcą),
 4. Sprawy kadrowe:
  • sprawy osobowe nauczycieli i pracowników niepedagogicznych,
 5. Sprawozdawczość:
  • raporty,
  • sprawozdania,
 6. Archiwum:
  • akta osobowe pracowników,
  • arkusze ocen,
  • dzienniki zajęć obowiązkowych, pozalekcyjnych i nauczania indywidualnego,
  • protokoły Rady Pedagogicznej z uchwałami,
  • protokoły Rady Rodziców,
  • księga zarządzeń dyrektora szkoły,
 
OBOWIĄZUJĄCE PROCEDURY:
PROCEDURA ZAPISU ORAZ WYPISU UCZNIA
Rodzic lub opiekun prawny powinien dokonać formalności osobiście w sekretariacie szkoły (niezbędny jest dowód osobisty).
 
 
ZAPIS UCZNIA DO SZKOŁY
UWAGA - w pierwszej kolejności zapisywane są dzieci z rejonu. Rodzic lub opiekun prawny powinien dokonać zapisu dziecka osobiście w sekretariacie szkoły oraz podać wszystkie niezbędne dane takie jak:
 • PESEL dziecka,
 • adresy zameldowania i zamieszkania.
Zapisu dziecka dokonuje się na podstawie wniosku i dołączonej do wniosku kserokopii aktu urodzenia dziecka.
PROCEDURA PRZYJMOWANIA UCZNIA PRZENOSZONEGO Z INNEJ SZKOŁY
Przed przyjęciem nowego ucznia, przenoszonego z innej szkoły wymagane są następujące dokumenty :
 • druk przekazania ucznia,
 • kserokopia arkusza ocen,
 • świadectwo szkolne z roku szkolnego poprzedzającego przyjęcie,
 • oceny z poszczególnych przedmiotów oraz zachowania potwierdzone pieczątką szkoły i podpisem wychowawcy klasy, jeśli jest to przeniesienie w trakcie trwania roku szkolnego,
 • opinia wychowawcy klasy,
 • pisemna zgoda obojga rodziców/opiekunów prawnych (jeśli oboje mają pełne prawa rodzicielskie),
 • opinia Poradni Psychologiczno Pedagogicznej, jeśli dziecko było badane,
 • orzeczenie o niepełnosprawności, jeśli taka występuje,
 • zaświadczenie o stanie zdrowia i ewentualnych przeciwwskazaniach, jeśli dziecko jest leczone w poradni specjalistycznej.
WYPIS UCZNIA ZE SZKOŁY
Rodzic lub opiekun prawny zobowiązany jest powiadomić szkołę o fakcie przepisania ucznia do innej szkoły, lub o wyjeździe za granicę, w tym celu powinien dopełnić następujących formalności:
 • rodzic informuje o zamiarze przeniesienia dziecka do innej szkoły;
 • dokumentacja szkolna zostaje PRZESŁANA POCZTĄ, dopiero po otrzymaniu potwierdzenia przyjęcia do wybranej szkoły, nie ma możliwości osobistego przekazania dokumentów przez rodziców lub opiekunów prawnych,
 • dokumentację medyczną wydaje pielęgniarka szkolna do rąk własnych rodziców lub opiekunów prawnych;
 • każde dziecko powinno uzyskać potwierdzenie z biblioteki szkolnej o zwrocie książek.
 
 
 
PROCEDURA ZWOLNIENIA DZIECKA Z ZAJĘĆ WYCHOWAWNIA FIZYCZNEGO
Zwolnienie ucznia z zajęć wychowania fizycznego na jeden semestr lub cały rok szkolny następuje decyzją dyrektora szkoły. Po otrzymaniu zwolnienia od lekarza rodzic lub opiekun prawny zobowiązany jest jak najszybciej donieść dokument wraz z podaniem do dyrektora szkoły o zwolnienie ucznia z zajęć wychowania fizycznego.
WCZEŚNIEJSZE PODJĘCIE NAUKI W SZKOLE:
Obowiązkiem szkolnym może być objęte, na wniosek rodziców lub opiekunów prawnych, każde dziecko, które w danym roku kalendarzowym kończy sześć lat. Warunkiem przyjęcia sześciolatka do szkoły podstawowej jest wcześniejsze objęcie dziecka wychowaniem przedszkolnym w roku szkolnym poprzedzającym rozpoczęcie nauki. Jeśli sześciolatek nie chodził do przedszkola,konieczna jest pozytywna opinia Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej o możliwości rozpoczęcia nauki przez dziecko. Rodzic lub opiekun prawny pobiera stosowny wniosek z sekretariatu szkoły.
 
ODROCZENIE OBOWIĄZKU SZKOLNEGO.
W przypadku dzieci posiadających orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego, wychowaniem przedszkolnym może być objęte dziecko w wieku powyżej 6 lat,nie dłużej jednak niż do końca roku szkolnego w tym roku kalendarzowym, w którym dziecko kończy 9 lat. Obowiązek szkolny tych dzieci może być odroczony do końca roku szkolnego w tym roku kalendarzowym, w którym dziecko kończy 9 lat.
Podstawa prawna:
Ustawa z 29 grudnia 2015 r. o zmianie ustawy o systemie oświaty oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. z 2016 r. poz. 35).
Ustawa z 7 września 1991 r. o systemie oświaty (tekst jedn.: Dz. U. z 2015 poz. 2156 ze zm.) - rozdział 2a (art. 20a-20zh).
 
LEGITYMACJE SZKOLNE
Zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej z dnia 29 grudnia 2014r. obowiązuje nowy druk legitymacji szkolnych. Legitymacje wydane wg dotychczasowego wzoru zachowują ważność wyłącznie po wpisaniu numeru PESEL ucznia. Wpisu tego dokonuje wyłącznie osoba upoważniona przez dyrektora szkoły.
Wpis musi być opatrzony małą pieczęcią urzędową szkoły. W świetle obowiązujących przepisów, legitymacje szkolne wydane na drukach MEN-I/50/2 bez wpisanego numeru PESEL, traktowane są jako nieważne i nie poświadczają uprawnień do ulgowych przejazdów.
DUPLIKATY LEGITYMACJI SZKOLNYCH, KART ROWEROWYCH ORAZ ŚWIADECTW SZKOLNYCH
Podstawa prawna:
Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 28 maja 2010 roku w sprawie zasad wydawania oraz wzorów świadectw, dyplomów państwowych i innych druków szkolnych, sposobu dokonywania ich sprostowań i wydawania duplikatów, a także zasad legalizacji dokumentów przeznaczonych do obrotu prawnego z zagranica oraz zasad odpłatności za wykonywanie tych czynności (Dz. U. Nr 97, poz. 624)
Ustawa z dnia 16 listopada 2006 roku o opłacie skarbowej (Dz. U. z 2006 r. Nr 225 poz. 1635)
 
 
I. Zasady wydawania duplikatów legitymacji szkolnej
 1. W przypadku utraty oryginału legitymacji szkolnej rodzice lub opiekunowie prawni ucznia mogą wystąpić do dyrektora szkoły z pisemnym wnioskiem o wydanie duplikatu legitymacji szkolnej z podaniem przyczyny ubiegania się o duplikat. Załącznik nr 1 lub do pobrania w sekretariacie szkoły.
 2. Do wniosku należy dołączyć podpisane aktualne zdjęcie legitymacyjne (nazwisko i imię, data urodzenia, adres) oraz dowód opłaty skarbowej.
 3. Za wydanie duplikatu legitymacji szkolnej pobiera się opłatę w wysokości równej kwocie opłaty skarbowej od poświadczenia własnoręczności podpisu tj. 9,00 zł.
 4. Termin wykonania duplikatu do 7 dni.
 
 
II. Zasady wydawania duplikatów karty rowerowej:
 1. W przypadku utraty oryginału karty rowerowej rodzice lub opiekunowie prawni ucznia mogą wystąpić do dyrektora szkoły z pisemnym wnioskiem o wydanie duplikatu karty rowerowej z podaniem przyczyny ubiegania się o duplikat. Załącznik nr 2 lub do pobrania w sekretariacie szkoły. Do wniosku należy dołączyć podpisane aktualne zdjęcie (nazwisko i imię, data urodzenia, adres).
 2. Za wydanie duplikatu karty rowerowej nie pobiera się opłaty.
 3. Termin wykonania duplikatu do 7 dni.
 
 
III. Zasady wydawania duplikatów świadectw szkolnych.
 1. W przypadku utraty oryginału świadectwa rodzice lub opiekunowie prawni ucznia lub pełnoletni absolwent może wystąpić do dyrektora szkoły z pisemnym wnioskiem o wydanie duplikatu świadectwa z podaniem przyczyny ubiegania się o duplikat oraz określeniem:
  • o rodzaju świadectwa (ukończenia szkoły/klasy),
  • o roku ukończenia szkoły/klasy. 
  • Załącznik nr 3 lub do pobrania w sekretariacie szkoły.
  • Do wniosku należy dołączyć dowód opłaty skarbowej.
  • Za wydanie duplikatu świadectwa szkolnego pobiera się opłatę w wysokości równej kwocie opłaty skarbowej od legalizacji dokumentu tj. 26,00 zł.
  • Termin wykonania duplikatu do 7 dni jeżeli przedłożony wniosek zawiera wymagane informacje, a dokumentacja niezbędna do wystawienia duplikatu znajduje się  w szkole.
  • Duplikat wystawia się na druku obowiązującym w okresie wystawienia oryginału lub na formularzu zgodnym z treścią oryginału świadectwa.
  • Duplikat zawiera:
   • wyraz „Duplikat” – na pierwszej stronie u góry,
   • dane zgodne z dokumentacją pedagogiczną,
   • pod tekstem nazwiska i imiona osób, które oryginał podpisały lub stwierdzenie ich nieczytelności,
   • datę wystawienia duplikatu,
   • podpis dyrektora szkoły,
   • pieczęć urzędową.
  • Jeżeli szkoła nie posiada dokumentacji przebiegu nauczania albo nie jest ona wystarczająca do wystawienia duplikatu, wydaje się zaświadczenie stwierdzające, że wystawienie duplikatu nie jest możliwe.W tym przypadku odtworzenie oryginału świadectwa może nastąpić na podstawie odrębnych przepisów, w drodze postępowania sądowego.
  • Duplikat może zostać odebrany osobiście przez osobę zainteresowaną lub wysyłany jest pod wskazany we wniosku adres.
  • Duplikat ma moc oryginału i może być wystawiony ponownie.
 
 
Powyższe opłaty należy wnosić na konto:
 
Szkoła Podstawowa im. K. Makuszyńskiego w Wiechlicach ul. Brzozowa 17, 67-300 Szprotawa
Nr rachunkuBank PKO BP:49 1020 5460 0000 5202 0129 4289 z dopiskiem: opłata za duplikat świadectwa lub legitymacji szkolnej;imię i nazwisko ucznia.

Warning: Creating default object from empty value in /autoinstalator/bip/components/com_govarticle/views/category/tmpl/default_articles.php on line 20